Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts a la present pàgina web per Associació Eduk per a la Formació docent,  (d'ara endavant Eduk) amb NIF nº G25835513 i domicili en C/ VERGE DE FÁTIMA 32, 3er de (25280) Solsona (LLEIDA).

El CLIENT al moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres serveis disponibles, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació.

IMPORTANT: En prémer el botó "Comprar" vostè consent expressament que el servei objecto del present contracte iniciï la seva prestació dins del període legal de desistiment (14 dies) pel que, d'acord amb l'article 103.d i 108.3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el seu dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, haurà d'abonar la part proporcional.

1. Preus i impostos

En contraprestació pel servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a INTEGRAM les quantitats especificades al moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.eduk.cat per als serveis triats.

Els serveis que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada servei.

Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió, si procedeixen, que es reflectiran en l'ordre de comanda al moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web solament podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 16 anys o l'edat mínima establerta per la legislació de protecció de dades i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el servei que desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un servei podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra bastarà que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Una vegada premut el botó "Comprar" es procedirà a l'enviament mitjançant correu electrònic de les claus d'accés o informació necessària per accedir al servei.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels serveis a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions i il·lustracions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat i entrega

Els productes i serveis oferts per INTEGRAM es troben disponibles per a la seva compra en qualsevol part del món.

Les comandes es processaran una vegada s'hagi rebut correctament el pagament.

Amb l'objecte que a tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. (BBVA) a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Paypal: Connectant directament amb Paypal.
 • Transferència bancària: realitzant un ingrés de l'import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

INTEGRAM no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa INTEGRAM no proporcionarà el producte o servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. INTEGRAM es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte al moment de tramitar la comanda.

En cas de voler obtenir una factura a nom de la seva empresa ha de posar-se en contacte amb atenció al client (Info@eduk.cat) per poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant INTEGRAM exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. Garantia

En INTEGRAM ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar-la al més aviat possible.

7. Devolucions

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte no és possible efectuar devolucions.

8. Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

IMPORTANT: Mitjançant la inscripció i compra del servei accepta i dóna el seu consentiment al fet que la prestació del servei objecte del present contracte pugui donar començament abans del venciment del període de desistiment i, atès que el servei consisteix en contingut digital prestats mitjançant suports electrònics, l'inici de la prestació dels serveis comportarà la pèrdua del seu dret de desistiment donada la naturalesa del servei (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

La prestació del servei donarà començament quan s'enviï un correu electrònic indicant-li les claus de l'usuari i contrasenya o la informació necessària per a l'accés a la plataforma electrònica en què es troben allotjats els continguts digitals del seu curs o quan rebi el contingut de la formació contractada.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a Associació Eduk per a la formació docent, G25835513 C/ VERGE DE FÁTIMA 32, 3er, 25280 Solsona, correu electrònic: info@eduk.cat, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de:
Associació Eduk per a la formació docent

G25835513

C/ VERGE DE FÁTIMA 32, 3er
25280 Solsona
info@eduk.cat

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Demanat el:
Nom del consumidor:
Signatura del consumidor:
Data:

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

INTEGRAM es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. Obligacions de les parts

Eduk es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

INTEGRAM no garanteix que la disponibilitat del servei objecto d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a INTEGRAM qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

11. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de INTEGRAM qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de Eduk en l'e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@eduk.cat indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. Normativa aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas i, en els casos en què en què es prevegi que les parts puguin sotmetre's a un fur, aquestes se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Solsona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol un altre que els pogués correspondre.

14. Dades personals

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 26/10/2018. A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes nostra política de cookies.×